၁၉၉၇-၁၉၉၈ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်တောလွှဲပြီးစာရင်းနှင့် ပယ်ဖျက် စာရင်း ချုပ် (ဧက)

စဉ်

စိုက်ခင်း       အမျိုးအစား

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

ကျေးရွာသုံး

၁၃၇၄၀

၁၀၄၉၄.၃၀

၂၈၄၂၅

၂၇၅၈၀.၁၄

၁၈၅၃၅

၁၂၃၄၂.၆၈

၆၀၇၀၀

၅၀၄၁၇.၁၂

ရေဝေရေလဲ

-

-

-

၅၀၀.၀၀

၁၂၇၃၂

၃၄၂၀.၀၅

၁၂၇၃၂

၃၉၂၀.၀၅

တောင်တန်း

-

-

-

-

၅၀

၄၂၀.၄၇

၅၀

၄၂၀.၄၇

သုတေသန

-

-

-

၂.၀၀

၂၂

၉.၀၀

၂၂

၁၁.၀၀

အခြား

-

၅၄၃.၆၉

-

၁၄၉.၀၁

၈၇၅

၃၀၆.၈၁

၈၇၅

၉၉၉.၅၁

စုစုပေါင်း

၁၃၇၄၀

၁၁၀၃၇.၉၉

၂၈၄၂၅

၂၈၂၃၁.၁၅

၃၂၂၁၄

၁၆၄၉၉.၀၁

၅၅၃၁၅

၅၅၇၆၈.၁၅

လွဲ/ပယ်စုစုပေါင်း

၂၄၇၇၇.၉၉

၅၆၆၅၆.၁၅

၄၈၇၁၃.၀၁

၁၃၀၁၄၇.၁၅