တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ

 (က)      ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊  မုံရွာမြို့။ ဖုန်း ၀၇၁- ၂၁၂၂၀။

             email: sgg.dzgd@moecaf.gov.mm

 

 (ခ )      ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့။ ဖုန်း ၀၆၃- ၂၃၃၇၉။

            email: mgy.dzgd@moecaf.gov.mm

 

 (ဂ )      ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။ ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၃။
            email: mdy.dzgd@moecaf.gov.mm