ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် ဌာနများ

 (က)     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊  ပုသိမ်ကြီးမြို့။
              ဖုန်း ၀၂-၅၇၉၈၁။ email : dg.dzgd@moecaf.gov.mm
 
 (ခ)      ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
              ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၅။ email : admin.dzgd@moecaf.gov.mm
 
 (ဂ)      ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံကိန်းဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
              ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၇။ email : plan.dzgd@moecaf.gov.mm
 
 (ဃ)     ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
             ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၉။ email : engg.dzgd@moecaf.gov.mm
 
  (င)     ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ နေပြည်တော်ရုံးခွဲ၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီး ဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၂၈၊ နေပြည်တော်။
             ဖုန်း ၀၆၇- ၄၀၅၃၈၇။ email : dg.npt.dzgd@moecaf.gov.mm