မြေအသုံးချမှု

        အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြည် ရေး လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီး ၃ ခု၊ ခရိုင် ၁၂ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်၏ လက်ရှိမြေအသုံးချမှု အခြေအနေမှ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ ဖော်ပြချက်ဇယား

 

စဉ်

မြေ

အသုံးချမှု

စစ်ကိုင်း

မန္တလေး

မကွေး

စိမ်း/စိုပေါင်း

ဧရိယာ (ဧက)

ရာနှုန်း

ဧရိယာ (ဧက)

ရာနှုန်း

ဧရိယာ (ဧက)

ရာနှုန်း

ဧရိယာ (ဧက)

ရာနှုန်း

တောကောင်း

၁၁၃၈၇၀၃.၅

၂၁.၅

၈၁၂၁၄၀.၀

၁၃.၈

၁၄၅၀၉၂၇.၂

၁၆.၁

၃၄၀၁၇၇၀.၇

၁၆.၈၆

တောညံ့

၃၇၆၅၀၈.၄

၇.၁

၄၆၁၀၂၁.၀

၇.၈

၁၁၅၂၄၃၈.၃

၁၂.၈

၁၉၈၉၉၆.၇

၉.၈၆

တောင်ယာ

၁၄၇၈၅၉.၂

၂.၈

၄၃၄၉၃၂.၀

၇.၄

၁၈၅၃၆၃၁.၃

၂၀.၆

၂၄၃၆၄၂၂.၅

၁၂.၀၇

စိုက်ပျိုးမြေ

၃၄၃၃၃၂၉.၈

၆၄.၈

၃၉၂၈၀၂၇.၀

၆၆.၈

၄၁၉၉၅၇၂.၉

၄၆.၇

၁၁၅၆၀၉၂၉.၇

၅၇.၃၀

ရေ

၉၃၄၄၃.၁

၁.၈

၇၆၀၄၉.၀

၁.၃

၁၄၇၇၄၃.၈

၁.၆

၃၁၇၂၃၅.၉

၁.၅၇

အခြားမြေ

၁၀၄၄၇၇.၄

၂.၀

၁၆၈၈၄၈.၀

၂.၉

၁၉၉၂၇၅.၄

၂.၂

၄၇၂၆၀၀.၈

၂.၃၄

စုစုပေါင်း

၅၂၉၄၃၂၁.၄

၁၀၀

၅၈၈၁၀၁၇.၀

၁၀၀

၉၀၀၃၅၈၈.၉

၁၀၀

၂၀၁၇၈၉၂၇.၃

၁၀၀