စာစောင်များ

ခေါင်းစဉ်: Arid Zone Forestry
စာရေးသူ:
J.P.Lanly
ဖိုင်ပမာဏ:
78.5 MB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Thursday, March 12, 2020
ဖိုင်ရယူရန်:
ခေါင်းစဉ်: Afforestation of Arid Lands
စာရေးသူ:
A-K.UPadhyaya
ဖိုင်ပမာဏ:
454 MB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Tuesday, March 10, 2020
ဖိုင်ရယူရန်:
စာရေးသူ:
Volli F.P. Carucci
ဖိုင်ပမာဏ:
27.5 MB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Tuesday, March 10, 2020
စာရေးသူ:
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:
749 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Saturday, October 4, 2014
ဖိုင်ရယူရန်:
စာရေးသူ:
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:
537 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Saturday, October 4, 2014
ဖိုင်ရယူရန်:
စာရေးသူ:
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:
720 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Saturday, October 4, 2014
ဖိုင်ရယူရန်:
စာရေးသူ:
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:
948 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Saturday, October 4, 2014
ဖိုင်ရယူရန်:
စာရေးသူ:
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:
600 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Thursday, May 10, 2018
ဖိုင်ရယူရန်:
စာရေးသူ:
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:
912 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Thursday, May 10, 2018
ဖိုင်ရယူရန်:
စာရေးသူ:
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:
2.34 MB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:
Thursday, May 10, 2018
ဖိုင်ရယူရန်:

Pages