အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦစီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ အပူပိုင်းဒေသသစ်တောစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ခြင်း ၊ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ INGO အဖွဲ့(၅)ဖွဲ့ နှင့်ပူးပေါင်း၍ စိုက်ခင်းဧက ( ၁၀၃၉၄.၁၇) ကို တည်ထောင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး လက်ရှိဆောင်ရွက်ထားရှိမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

   သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးစာရင်း

စဉ်

အဖွဲ့အစည်း

ထောက်ပံ့ငွေ

စီမံကိန်းကာလ

ဒေသ

စိုက်ခင်းဧက

Yomiuri Shinbun

¥  12     M

1996/97-1999/00

ညောင်ဦးမြို့နယ်

၁၂၀၀.၀၀

JIFPRO(I)

¥  12.2  M

1997/98-1999/00

ညောင်ဦးမြို့နယ်

၇၄၀.၀၀

JIFPRO(II)

¥  18.9  M

1998/99-2000/01

ညောင်ဦးမြို့နယ်

၃၇၀.၀၀

JIFPRO(III)

¥  11.5  M

2000/01-2002/03

ညောင်ဦးမြို့နယ်

၅၀၀.၀၀

JICA(I)to(IV)

ကျေးရွာလွှဲပြောင်း

(ထင်းစိုက်ခင်း)                

¥  1453.5 M

2003/04-2007/08

ညောင်ဦးမြို့နယ်

၁၇၈၆.၇၈

 

ပေါင်း

 

 

 

၄၅၉၆.၇၈

 

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှထိန်းသိမ်းထားသည့်စာရင်း

စဉ်

အဖွဲ့အစည်း

ထောက်ပံ့ငွေ

စီမံကိန်းကာလ

မြို့နယ်

စိုက်ဧက

OISCA

USD  0.0425  M

1999/00-2001/02

ရေစကြို

၆၀၀.၀၀

JIFPRO(I )

¥     12.2         M

1997/98-1999/00

ညောင်ဦး

၁၁၇.၀၀

JIFPRO(II)

¥     18.9         M

1998/99-2000/01

ညောင်ဦး

၇၄၀.၀၀

JIFPRO(III)

¥     11.5         M

2000/01-2002/03

ညောင်ဦး

၂၅၀.၀၀

KOICA( I )

USD  0.18      M

1998/99-2000/01

ညောင်ဦး

၃၀၀.၀၀

KOICA(II)

USD  0.30      M

2005/2006

ညောင်ဦး

၈၁၅.၀၀

KOICA(III)

USD   1.5       M

2009 - 2011

ညောင်ဦး

၃၇၀.၆၅

KOICA(IV)

USD   2.3       M

2013 - 2015

ညောင်ဦး

၅၉၃.၀၀

JICA(I) 

 ¥  480            M

2003/2004

ညောင်ဦး

၁၅၄.၆၁

၁၀

JICA(II)                          

 ¥  344            M

2005/2006

ညောင်ဦး

၇၅၈.၂၀

၁၁

JICA(III)                         

 ¥  293            M

2006/2007

ညောင်ဦး

၃၅၂.၁၉

၁၂

JICA(IV)                          

 ¥  330            M

2007/2008

ညောင်ဦး

၇၄၆.၇၄

၁၃

JICA(V) 

 ¥    60            M

2008/2009

ညောင်ဦး

ဖာထေးစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့်ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း

 

ပေါင်း

 

 

 

၅၇၉၇.၃၉

လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု