အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ဌာန၏ ပင်မ လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး များ အပြင် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များ အရ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသအတွင်း အထူးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု