ကျင်းဖို့ခြင်း/နွားချေးထည့်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ကျင်းဖို့ခြင်း    (ဧက)

နွားချေးထည့်ခြင်း(ပြည်)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၁၁၃၈

၁၁၃၈

၆၁၉၈၇၀

၆၁၉၈၇၀

မကွေး

၁၉၀၀

၁၉၀၀

၉၉၅၆၀၀

၉၉၅၆၀၀

မန္တလေး

၁၅၅၀

၁၅၅၀

၈၂၈၆၅၀

၈၂၈၆၅၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၄၅၈၈

၄၅၈၈

၂၄၄၄၁၂၀

၂၄၄၄၁၂၀

 

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

၁၀၀%

၁၀၀%