၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ) စိုက်ခင်းများအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလရှင်ပင်ရေတွက်ခြင်းစာရင်း (ခရိုင်ချုပ်စာရင်း)

စဉ်

တိုင်း  ဒေသကြီး/ခရိုင်

စိုက် ဧက

စိုက်ပျိုးပင်

ရှင်ပင်

ရှင်ပင်    ရာနှုန်း

ရွှေဘို

၄၁၀

၂၁၄၁၀၀

၂၀၈၅၂၅

၉၇.၄၀%

မုံရွာ

၃၂၅

၁၆၄၈၅၀

၁၅၇၅၉၄

၉၅.၆၀%

ယင်းမာပင်

၁၆၀

၉၉၈၀၀

၉၅၆၆၄

၉၅.၈၆%

စစ်ကိုင်း

၁၀၅

၇၃၄၅၀

၇၀၃၄၃

၉၅.၇၇%

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၁၀၀၀

၅၅၂၂၀၀

၅၃၂၁၂၆

၉၆.၄၆၃%

ပခုက္ကူ

၅၀၀

၂၆၂၄၀၀

၂၅၆၈၃၀

၉၇.၈၈%

မကွေး

၅၀၀

၂၆၂၄၀၀

၂၅၇၀၃၂

၉၇.၉၅%

မင်းဘူး

၅၀၀

၂၅၂၈၁၀

၂၄၆၆၂၆

၉၇.၅၅%

သရက်

၃၀၀

၁၇၇၆၉၀

၁၇၂၇၆၉

၉၇.၂၃%

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၈၀၀

၉၅၅၃၀၀

၉၃၃၂၅၇

၉၇.၆၉%

ကျောက်ဆည်

၂၂၅

၁၂၄၅၅၀

၁၂၀၀၇၃

၉၆.၄၁%

၁၀

မြင်းခြံ

၄၂၅

၂၁၂၀၀၀

၂၀၅၉၇၅

၉၇.၁၆%

၁၁

ညောင်ဦး

၁၅၀

၆၇၃၀၀

၆၅၅၂၃

၉၇.၃၆%

၁၂

မိတ္ထီလာ

၂၁၀

၁၁၃၄၀၀

၁၁၀၆၉၅

၉၇.၆၁%

၁၃

ရမည်းသင်း

၁၉၀

၁၂၉၂၅၀

၁၂၆၀၆၃

၉၇.၅၃%

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၂၀၀

၆၄၆၅၀၀

၆၂၈၃၂၉

၉၇.၁၉%

စိမ်း/စိုပေါင်း

၄၀၀၀

၂၁၅၄၀၀၀

၂၀၉၃၇၁၂

၉၇.၂၀%