၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း စာရင်းချုပ်

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း(ရ )

ရေကန်ငယ်   

တူးဖော်ခြင်း

(ကန်)

ကျောက်စီနုန်း

ထိန်းတမံငယ်

ပြုလုပ် ခြင်း

(ခု)

မြေအောက်ရေ

(အဝီစိတွင်း)

တူးဖော်ခြင်း

(တွင်း)

မိုးရေစုကန်

တည်ဆောက်ခြင်း

(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

စစ်ကိုင်း

၃၅

၃၅

မကွေး

၅၂

၅၂

မန္တလေး

၃၅

၃၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၂၁

၂၁

၁၂၂

၁၂၂

၁၂

၁၂

 

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း(ရ )

တစ်ဖက်ရပ်ဆည် တည်ဆောက်ခြင်း

(ခု)

တိမ်ကော​ရေကန်များ ပြုပြင်ခြင်း

(ကန်)

ဂါလန်(၁၀၀)ဆံ့

မိုးရေခံကွန်   ကရစ်ကန်

ပြုလုပ်ခြင်း

(ခု)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

စစ်ကိုင်း

၂၀၀

၂၀၀

မကွေး

၂၀၀

၂၀၀

မန္တလေး

၂၀၀

၂၀၀

စိမ်း/စိုချုပ်

၆၀၀

၆၀၀