၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် တည်ထောင်မည့်စိုက်ခင်းများ၏ မြို့နယ်အလိုက် ကျင်းဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုးအစား

စိုက်ခင်းအမှတ်

လျာထား

(ဧက)

ပြီးစီးမှု (ဧက)

ရာခိုင် နှုန်း

​ရွှေဘို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၀

၆၀

၁၀၀%

ခင်ဦး

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

၇၀

၁၀၀%

ဝက်လက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၅

၃၅

၁၀၀%

ကန့်ဘလူ

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၅

၃၅

၁၀၀%

 

 

အခြား

၂/၂၀၂၀

၃၅

၃၅

၁၀၀%

​ရေဦး

​ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၇၅

၇၅

၁၀၀%

တန့်ဆည်

​ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀%

ဒီပဲယင်း

အခြား

၁/၂၀၂၀

၄၀

၄၀

၁၀၀%

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၄၉၅

၄၉၅

၁၀၀%

မုံရွာ

​တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၁၅၀

၁၅၀

၁၀၀%

​ချောင်းဦး

​တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

၁၀

ဘုတလင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

၄၀

၁၀၀%

၁၁

အရာတော်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

၃၀

၁၀၀%

 

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၂၉၅

၂၉၅

၁၀၀%

၁၂

ဆားလင်းကြီး

အခြား

၁/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၃၀

၃၀

၁၀၀%

၁၃

ယင်းမာပင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

၇၀

၁၀၀%

၁၄

ပုလဲ

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၅

၆၅

၁၀၀%

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၁၉၀

၁၉၀

၁၀၀%

၁၅

စစ်ကိုင်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

၁၆

မြင်းမူ

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၈၀

၈၀

၁၀၀%

၁၇

မြောင်

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၈

၂၈

၁၀၀%

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၁၅၈

၁၅၈

၁၀၀%

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၁-ကွက်

၁၁၃၈

၁၁၃၈

၁၀၀%

၁၈

​ပေါက်

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၇၀

၇၀

၁၀၀%

၁၉

မြိုင်

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၅

၇၅

၁၀၀%

၂၀

​ရေစကြို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

၂/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

၂၁

ပခုက္ကူ

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၈၀

၈၀

၁၀၀%

၂၂

​ဆိပ်ဖြူ

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၅၀၀

၅၀၀

၁၀၀%

၂၃

​ချောက်

ကျေးရွာသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

၂၄

​ရေနံချောင်း

ကျေးရွာသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

၂၅

နတ်မောက်

​တောင်တန်း

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

 ၃/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

၂၆

မြို့သစ်

​ရေဝေရေလဲ

 ၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀%

၂၇

တောင်တွင်းကြီး

ကျေးရွာသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

 ၂/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

၂၈

မကွေး

​ကျေးရွာသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

 ၂/၂၀၂၀

၁၅၀

၁၅၀

၁၀၀%

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

 

၁၀-ကွက်

၅၅၀

၅၅၀

၁၀၀%

၂၉

စလင်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၂၀

၁၂၀

၁၀၀%

၃၀

ပွင့်ဖြူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၈၀

၈၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

၂/၂၀၂၀

၃၀

၃၀

၁၀၀%

၃၁

မင်းဘူး

​ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀%

၃၂

ငဖဲ

​ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

၂/၂၀၂၀

၂၀

၂၀

၁၀၀%

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၄၅၀

၄၅၀

၁၀၀%

၃၃

မင်းလှ

​ကျေးရွာသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၃၀

၃၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

၃၄

ဆင်ပေါင်ဝဲ

အခြား

 ၁/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

 

အခြား

 ၂/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

၃၅

​အောင်လံ

​ကျေးရွာသုံး

၁ /၂၀၂၀

၄၀

၄၀

၁၀၀%

၃၆

သရက်

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

၃၇

မင်းတုန်း

​ရေဝေရေလဲ

 ၁/၂၀၂၀

၇၀

၇၀

၁၀၀%

၃၈

ကံမ

​ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၆၀

၆၀

၁၀၀%

 

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၄၀၀

၄၀၀

၁၀၀%

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၅-ကွက်

၁၉၀၀

၁၉၀၀

၁၀၀%

၃၉

​ကျောက်ဆည်

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၄၅

၄၅

၁၀၀%

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၃၅

၃၅

၁၀၀%

၄၀

မြစ်သား

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၆၀

၆၀

၁၀၀%

၄၁

တံတားဦး

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၂၀

၂၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၄၀

၄၀

၁၀၀%

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

 

-ကွက်

၃၂၅

၃၂၅

၁၀၀%

၄၂

မြင်းခြံ

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၀

၂၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

၄၃

နွားထိုးကြီး

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၅

၄၅

၁၀၀%

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

၄၄

​တောင်သာ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

၄၀

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၇၅

၇၅

၁၀၀%

၄၅

ငါန်းဇွန်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

၃၀

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၃၃၅

၃၃၅

၁၀၀%

၄၆

​ညောင်ဉီး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၃/၂၀၂၀

၄၅

၄၅

၁၀၀%

 

 

​တောင်တန်း

၄/၂၀၂၀

၃၀

၃၀

၁၀၀%

၄၇

ကျောက်ပန်းတောင်း

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက်

၃၂၅

၃၂၅

၁၀၀%

၄၈

မိတ္တီလာ

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

၃၀

၁၀၀%

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၇၀

၇၀

၁၀၀%

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

၂၅

၁၀၀%

၄၉

သာစည်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

 

-ကွက် 

၂၇၅

၂၇၅

၁၀၀%

၅၀

ရမည်းသင်း

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀%

 

 

​ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၅၀

၁၀၀%

၅၁

ပျော်ဘွယ်

​ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၄၀

၁၄၀

၁၀၀%

 

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၂၉၀

၂၉၀

၁၀၀%

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၀-ကွက်

၁၅၅၀

၁၅၅၀

၁၀၀%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

၈၆-ကွက်

၄၅၈၈

၄၅၈၈

၁၀၀%