ပျိုးပင်အမြင့် အတန်းအစားအလိုက် ပျိုးပင်ကူးပြောင်း၊ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း (၂၅%)အပိုဆောင်း (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

စိုက် ဧက

ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု(ပင်)

ပျိုးထောင် ပင်စုစု ပေါင်း

ပြီးစီးမှု ရာနှုန်း

အောက်

-၁၄

ကြား

၁၄အထက်

စစ်ကိုင်း

၁၁၃၈

၅၁၈၂၈

၆၁၈၅၈၄

၁၀၄၄၂၈

၇၇၄၈၄၀

၁၀၀%

မကွေး

၁၉၀၀

-

၉၅၈၁၇၉

၂၈၆၃၂၁

၁၂၄၄၅၀၀

၁၀၀%

မန္တလေး

၁၅၅၀

၆၇၆၈၈

၅၅၃၀၁၀

၄၁၅၁၁၄

၁၀၃၅၈၁၂

၁၀၀%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၄၅၈၈

၁၁၉၅၁၆

၂၁၂၉၇၇၃

၈၀၅၈၆၃

၃၀၅၅၁၅၂

၁၀၀%