၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်၊(၂၀၂၀ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် တည်ထောင် စိုက်ပျိုးမည့် စိုက်ခင်း များ၏မြေအသုံးချမှု အခြေအနေ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

သစ်တောမြေ

အစိုးရမြေ

စုစုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

၆၀၂

၅၃၆

၁၁၃၈

မကွေး

၁၀၂၀

၈၈၀

၁၉၀၀

မန္တလေး

၈၀၅

၇၄၅

၁၅၅၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၄၂၇

၂၁၆၁

၄၅၈၈

 

ရာခိုင်နှုန်း

၅၂.၉၀%

၄၇.၁၀%

၁၀၀%