ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ့ မိုးရေခံကွန်ကရစ်ကန်ပြုလုပ်ခြင်းပြီးစီးမှု (ကန်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၀

၂၀၀

၂၀၀

၆၀၀

 

စုစုပေါင်း

၂၀၀

၂၀၀

၂၀၀

၆၀၀