၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်အထိသစ်တောလွှဲ/ပယ်ဖျက်နှုတ်ပြီး လက်ရှိ စိမ်း/စို ထိန်းစာရင်း (ဧက) (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ

စဉ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား

စစ်ကိုင်း         တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး

တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး      တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

ကျေးရွာသုံး

၁၃၈၇၅.၇၀

၄၄၇၉၀.၃၃

၁၉၂၇၁.၄၉

၇၇၉၃၇.၅၂

ရေဝေရေလဲ

၁၀၂၀၀.၀၀

၆၁၉၅၇.၀၀

၂၈၆၄၂.၉၅

၁၀၀၇၉၉.၉၅

တောင်တန်း

၈၇၈၀.၀၀

၁၆၇၈၃.၀၀

၇၅၈၉.၅၃

၃၃၁၅၂.၅၃

သုတေသန

၁၀၃.၇၅

၁၄၈.၀၀

၁၂၁.၀၀

၃၇၂.၇၅

အခြား

၁၅၄၂၆.၃၁

၁၈၄၆၀.၉၉၅

၉၉၉၃.၁၉

၄၃၈၈၀.၅၀

 

စုစုပေါင်း

၄၈၃၈၅.၇၆

၁၄၂၁၃၉.၃၃

၆၅၆၁၈.၁၆

၂၅၆၁၄၃.၂၅