မြေတိုင်း၊ပန္နက်ရိုက်၊ကျင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း (၃၁- ၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

လျာထား (ဧက)

ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု(ဧက)

မြေတိုင်း တာခြင်း

ပန္နက်ရိုက် ခြင်း

ကျင်းတူးခြင်း

စစ်ကိုင်း

၁၁၃၈

၁၁၃၈

၁၁၃၈

၁၁၃၈

မကွေး

၁၉၀၀

၁၉၀၀

၁၉၀၀

၁၉၀၀

မန္တလေး

၁၅၅၀

၁၅၅၀

၁၅၅၀

၁၅၅၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၄၅၈၈

၄၅၈၈

၄၅၈၈

၄၅၈၈

 

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

 

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%