၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် တည်ထောင်မည့် စိုက်ခင်းလျာထားချက် စာရင်းချုပ်

စဉ်

စိုက်ခင်း အမျိုးအစား

စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

ကျေးရွာသုံး

၅၈၈

၅၀၀

၉၀၀

၁၉၈၈

ရေဝေရေလဲ

၂၅၀

၇၀၀

၂၅၀

၁၂၀၀

တောင်တန်း

၂၀၀

၅၀၀

၃၀၀

၁၀၀၀

အခြား

၁၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၄၀၀

 

စုစုပေါင်း

၁၁၃၈

၁၉၀၀

၁၅၅၀

၄၅၈၈