စိုက်ခင်းအတွင်း ရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်းပြီးစီးမှု (ကန်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆

-

၂၀၁၆-၂၀၁၇

-

-

 

စုစုပေါင်း

-