ပြန်လည်ပြုပြင်တူးဖေါ်ခဲ့သော ရေကန်ဟောင်း(တိမ်ကောရေကန်)များစာရင်း (ကန်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသ ကြီး

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း ဒေသ ကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

-

-

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈ (၆)လ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 

စုစုပေါင်း

၁၀

၁၄

၃၃