တစ်ဖက်ရပ်ဆည် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု (ခု)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသ ကြီး

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း ဒေသ ကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၀၁၃-၂၀၁၄

-

၂၀၁၅-၂၀၁၆

-

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 

စုစုပေါင်း

၁၃