မိုးရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု (ကန်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသ ကြီး

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း ဒေသ ကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈(၆)လ

၁၂

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၂

 

စုစုပေါင်း

၁၁

၁၆

၁၆

၄၃