၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း)တူးဖေါ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (တွင်း)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

-

-

-

-

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၁၀

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၁၁

၂၄

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၁၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၁၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၁၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၁၂

၁၈

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၂၄

၂၀

၁၃

၅၇

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၅

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

-

-

-

-

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

-

-

-

-

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

-

-

-

-

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၁၁

၂၀

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၁၆

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

-

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

-

-

-

-

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၁၀

 

စုစုပေါင်း

၄၈

၄၅

၃၄

၁၂၇