၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ပြုလုပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (ခု)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

-

-

-

-

၁၉၉၈-၁၉၉၉

-

-

-

-

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၅၄

၇၂

၄၂

၁၆၈

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၅၁

၃၆

၁၃၆

၂၂၃

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၁၀၅

၁၀၈

၁၇၈

၃၉၁

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၄၀

၅၀

၇၅

၁၆၅

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၄၀

၅၀

၇၅

၁၆၅

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၄၀

၅၀

၇၅

၁၆၅

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၄၀

၅၀

၇၅

၁၆၅

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၄၀

၅၀

၇၅

၁၆၅

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၂၀၀

၂၅၀

၃၇၅

၈၂၅

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၃၄

၅၁

၂၇

၁၁၂

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၃၄

၅၄

၂၈

၁၁၆

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၃၄

၅၆

၂၅

၁၁၅

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၃၄

၅၄

၃၄

၁၂၂

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၃၄

၅၄

၃၃

၁၂၁

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၁၇၀

၂၆၉

၁၄၇

၅၈၆

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၅

၅၂

၃၁

၁၁၈

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၅

၅၂

၃၁

၁၁၈

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၅

၅၂

၃၁

၁၁၈

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၅

၅၂

၃၃

၁၂၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၅

၅၂

၃၅

၁၂၂

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၁၇၅

၂၆၀

၁၆၁

၅၉၆

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၅

၅၃

၃၆

၁၂၄

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၃၇

၅၂

၃၈

၁၂၇

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

၃၅

၅၂

၃၅

၁၂၂

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၃၅

၅၂

၃၅

၁၂၂

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၁၄၂

၂၀၉

၁၄၄

၄၉၅

 

စုစုပေါင်း

၇၉၂

၁၀၉၆

၁၀၀၅

၂၈၉၃