၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (ကန်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၂၀

၁၃

-

၃၃

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၂၆

၆၈

၇၃

၁၆၇

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၅၄

၇၁

၄၂

၁၆၇

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၅၁

၇၁

၄၅

၁၆၇

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၁၅၁

၂၂၃

၁၆၀

၅၃၄

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၅၀

၇၆

၄၆

၁၇၂

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၅၀

၇၆

၄၆

၁၇၂

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၅၀

၇၆

၄၆

၁၇၂

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၅၀

၇၆

၄၆

၁၇၂

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၅၀

၇၆

၄၅

၁၇၁

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၂၅၀

၃၈၀

၂၂၉

၈၅၉

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၂

၃၅

၅၂

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

-

-

-

-

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၆

၄၉

၇၄

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁၆

၃၃

၁၂

၆၁

၁၄

၂၀၁၀-၁၁

၁၆

၃၃

၁၂

၆၁

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၆၀

၁၅၀

၃၈

၂၄၈

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၁

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၁

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၃

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၁

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၀

၂၂

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၃၀

၄၆

၃၂

၁၀၈

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၀

၁၉

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၁

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

-

-

-

-

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၁

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၁၉

၂၈

၁၄

၆၁

 

စုစုပေါင်း

၅၁၀

၈၂၇

၄၇၃

၁၈၁၀