၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလအထိ လက်ရှိ စိမ်း/စိုထိန်း စိုက်ခင်းအမျိုး အစားအလိုက် စာရင်း(ဧက)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သုတေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

-

-

-

-

-

-

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၆၉၅.၀၀

၇၅၄၀.၀၀

၂၉၀၀.၀၀

၁၁၅.၁၅

၄၇၂၅.၁၆

၁၅၉၇၅.၃၁

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၁၁၇၇.၀၀

၁၁၀၂၁.၀၀

၂၆၉၇.၉၈

၁၀၂.၆၀

၃၈၁၇.၃၀

၁၈၈၁၅.၈၈

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၄၆၄၄.၀၈

၁၂၀၅၇.၆၀

၃၂၂၇.၀၀

၁၃၀.၀၀

၄၁၉၈.၈၀

၂၄၂၅၇.၄၈

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၆၅၁၆.၀၈

၃၀၆၁၈.၆၀

၈၈၂၄.၉၈

၃၄၇.၇၅

၁၂၇၄၁.၂၆

၅၉၀၄၈.၆၇

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၁၀၄၉၄.၅၁

၆၀၇၀.၀၀

၃၅၉၄.၅၅

၁၅.၀၀

၂၇၅၉.၀၀

၂၂၉၃၃.၀၆

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၉၀၃၀.

၈၅၉၅.၉၀

၁၆၅၀.၀၀

-

၂၇၂၈.၆၀

၂၂၀၀၄.၅၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၅၆၄၃.၆၁

၇၄၂၀.၀၀

၉၀၀.၀၀

-

၂၇၃၃.၀၀

၁၆၆၉၆.၆၁

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၂၈၆၈.

၈၈၆၅.၀၀

၁၀၅၀.၀၀

-

၂၅၇၀.၀၀

၁၅၃၅၃.၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၅၂၂၄.၈၄

၃၈၈၅.၀၀

၁၅၃၃.၀၀

၁၀.၀၀

၂၈၈၉.၅၁

၁၃၅၄၂.၃၅

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၃၃၂၆၀.၉၆

၃၃၄၁၀.၉၆

၈၇၂၇.၅၅

၂၅.၀၀

၁၃၆၈၀.၁၁

၉၀၅၂၉.၅၂

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၇၁၉၅.၄၉

၄၁၂၅.၀၀

၁၂၄၅.၀၀

-

၂၆၀၂.၀၀

၁၅၁၆၇.၄၉

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၄၁၈၈.၂၄

၄၇၅၀.၀၀

၁၃၅၅.၀၀

-

၂၇၀၉.၀၀

၁၃၀၀၂.၂၄

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၃၈၆၇.၀၆

၅၀၀၀.၀၀

၁၄၀၀.၀၀

-

၃၃၀၆.၄၉

၁၃၅၇၃.၅၅

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁၈၃၀.၀၀

၅၄၇၁.၄၈

၁၄၀၀.၀၀

-

၃၃၄၁.၀၀

၁၂၀၄၂.၄၈

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၅၇၀.၆၅

၅၄၈၂.၀၀

၁၄၅၀.၀၀

-

-

၇၅၀၂.၆၅

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၁၇၆၅၁.၄၄

၂၄၈၂၈.၄၈

၆၈၅၀.၀၀

-

၁၁၉၅၈.၄၉

၆၁၂၈၈.၄၁

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၆၆၀.၀၀

၃၃၀၀.၀၀

၁၀၀၀.၀၀

-

၁၇၂၁.၃၆

၆၆၈၁.၃၆

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၉၃.၄၀

၁၄၆၆.၉၇

၉၀၀.၀၀

-

၇၇၉.၂၈

၅၂၃၉.၆၅

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၉၂၅.၀၀

၁၁၀၀.၀၀

၁၂၅၀.၀၀

-

၈၅၀.၀၀

၆၁၂၅.၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၉၇၅.၀၀

၆၅၀.၀၀

၁၀၀၀.၀၀

-

၃၅၀.၀၀

၄၉၇၅.၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၅၆၇.၁၇

၈၅၀.၀၀

၈၀၀.၀၀

-

၃၅၀.၀၀

၅၅၆၇.၁၇

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၁၂၂၂၀.၅၇

၇၃၆၆.၉၇

၄၉၅၀.၀၀

-

၄၀၅၀.၆၄

၂၈၅၈၈.၁၈

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၉၀၀.၀၀

၈၅၀.၀၀

၈၀၀.၀၀

-

၃၅၀.၀၀

၄၉၀၀.၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၈၈၈.၄၇

၆၅၀.၀၀

၁၀၀၀.၀၀

-

၃၅၀.၀၀

၃၈၈၈.၄၇

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ်(၆)လ

၁၉၀၀.၀၀

၆၅၀.၀၀

၁၀၀၀.၀၀

-

၃၅၀.၀၀

၃၉၀၀.၀၀

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၆၀၀.၀၀

၁၀၀၀.၀၀

၁၀၀၀.၀၀

-

၄၀၀.၀၀

၄၀၀၀.၀၀

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏ တ နှစ်ထိ

၈၂၈၈.၄၇

၃၁၅၀.၀၀

၃၈၀၀.၀၀

-

၅၀.၀၀

၆၈၈.၄၇

စုစုပေါင်း

၇၇၉၃၇.၅၂

၁၀၀၇၉၉.၉၅

၃၃၁၅ ၂.၅၃

၃၇၂.၇၅

၄၃၈၈၀.၅၀

၂၅၆၁၄၃.၂၅

 

ရှင်းလင်းချက်။ စိမ်း/စိုထိန်း(၂၅၆၁၄၃.၂၅)ဧကသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ မိုးရာသီ) တွင်တည် ထောင်ခဲ့သော စိုက်ခင်း(၄,၀၀၀)ဧကအား  ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားပြီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း၊ စိုက်ခင်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုခဲ့သော (၅)နှစ် သားအထက် ကျေးရွာသုံး စိုက်ခင်း (၂,၉၄၁)ဧကအား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။