၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တည်ထောင်ခဲ့သည့် စိုက်ခင်း အမျိုး အစားလိုက်စာရင်း

စိမ်း/စိုချုပ်

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သုတေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၁၉၅၃၀.၀၀

-

-

-

-

၁၉၅၃၀.၀၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၁၇၂၈၀.၀၀

၈၄၂၀

၂၉၀၀

၁၂၇.၁၅

၄၉၀၀

၃၃၆၂၇.၁၅

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၁၃၂၅၇.၀၀

၁၃၂၀၀

၂၇၀၀

၁၂၃.၆၀

၄၁၆၀

၃၃၄၄၀.၆၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၁၄၅၃၅.၀၀

၁၃၁၅၀

၃၂၃၀

၁၃၀.၀၀

၄၆၀၅

၃၅၆၅၀.၀၀

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၆၄၆၀၂.၀၀

၃၄၇၇၀

၈၈၃၀

၃၈၀.၇၅

၁၃၆၆၅

၁၂၂၂၄၇.၇၅

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၁၄၀၉၅.၀၀

၆၂၂၀

၃၅၉၅

၁၅.၀၀

၂၈၈၅

၂၆၈၁၀.၀၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၉၉၂၀.၀၀

၁၀၄၀၀

၁၆၅၀

-

၂၈၃၀

၂၄၈၀၀.၀၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၈၅၁၄.၂၁

၉၀၂၀

၁၀၀၀

-

၂၇၆၅

၂၁၂၉၉.၂၁

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၄၈၉၀.၀၀

၁၀၄၆၅

၁၀၅၀

-

၂၆၁၀

၁၉၀၁၅.၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၉၆၉၈.၁၀

၅၈၁၅

၁၅၃၃

၁၀.၀၀

၂၉၆၀

၂၀၀၁၆.၁၀

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၄၇၁၁၇.၃၁

၄၁၉၂၀

၈၈၂၈

၂၅.၀၀

၁၄၀၅၀

၁၁၁၉၄၀.၃၁

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၀၅၉၂.၁၇

၅၇၇၅

၁၄၀၀

-

၂၇၇၀

၂၀၅၃၇.၁၇

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၈၄၇၁.၀၄

၅၄၀၀

၁၄၁၅

-

၂၇၇၀

၁၈၀၅၆.၀၄

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၀၁၅၀.၀၀

၅၅၀၀

၁၄၅၀

-

၃၄၅၀

၂၀၅၅၀.၀၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁၀၁၅၀.၀၀

၆၄၇၅

၁၄၅၀

-

၃၄၅၀

၂၁၅၂၅.၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၉၆၆၅.၆၅

၆၅၆၂

၁၄၅၀

-

-

၁၇၆၇၇.၆၅

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၄၉၀၂၈.၈၆

၂၉၇၁၂

၇၁၆၅

-

၁၂၄၄၀

၉၈၃၄၅.၈၆

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၅၆၀၀.၀၀

၃၆၀၀

၁၀၀၀

-

၁၈၀၀

၁၂၀၀၀.၀၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၁၀၀.၀၀

၁၆၀၀

၉၀၀

-

၈၀၀

၇၄၀၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၆၅၀.၀၀

၁၂၀၀

၁၃၀၀

-

၈၅၀

၇၀၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၀၇၅.၀၀

၆၅၀

၁၀၀၀

-

၃၅၀

၅၀၇၅.၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၅၉၃.၀၀

၈၅၀

၈၀၀

-

၃၅၀

၅၅၉၃.၀၀

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၂၀၀၁၈.၀၀

၇၉၀၀

၅၀၀၀

-

၄၁၅၀

၃၇၀၆၈.၀၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၉၀၀.၀၀

၈၅၀

၈၀၀

-

၃၅၀

၄၉၀၀.၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၈၈၈.၄၇

၆၅၀

၁၀၀၀

-

၃၅၀

၃၈၈၈.၄၇

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ်၆-လ

၁၉၀၀.၀၀

၆၅၀

၁၀၀၀

-

၃၅၀

၃၉၀၀.၀၀

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၆၀၀.၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

-

၄၀၀

၄၀၀၀.၀၀

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏ တနှစ်ထိ

၈၂၈၈.၄၇

၃၁၅၀

၃၈၀၀

-

၁၄၅၀

၁၆၆၈၈.၄၇

စုစုပေါင်း

၁၈၉၀၅၄.၆၄

၁၁၇၄၅၂

၃၃၆၂၃

၄၀၅.၇၅

၄၅၇၅၅

၃၈၆၂၉၀.၃၉

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သုတေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၃၅၅၅.၀၀

-

-

-

-

၃၅၅၅.၀၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၄၁၄၀.၀၀

၁၈၀၀

၆၀၀

၃၅.၁၅

၁၀၅၀

၇၆၂၅.၁၅

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၂၉၇၀.၀၀

၂၈၅၀

၅၀၀

၃၃.၆၀

၉၇၅

၇၃၂၈.၆၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၃၆၇၅.၀၀

၁၃၀၀

၉၀၀

၃၀.၀၀

၁၄၂၀

၇၃၂၅.၀၀

စီမံကိန်းအကြို ကာလ

၁၄၃၄၀.၀၀

၅၉၅၀

၂၀၀၀

၉၈.၇၅

၃၄၄၅

၂၅၈၃၃.၇၅

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၂၇၃၀.၀၀

၂၅၀

၉၀၀

၅.၀၀

၁၁၁၅

၅၀၀၀.၀၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၂၃၂၀.၀၀

၂၅၀

၉၀၀

-

၁၁၃၀

၄၆၀၀.၀၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၁၇၂၀.၀၀

-

၅၀၀

-

၁၂၈၀

၃၅၀၀.၀၀

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၁၂၅၀.၀၀

-

၅၅၀

-

၁၂၀၀

၃၀၀၀.၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၉၅၀.၀၀

-

၅၅၀

-

၁၃၀၀

၂၈၀၀.၀၀

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၈၉၇၀.၀၀

၅၀၀

၃၄၀၀

၅.၀၀

၆၀၂၅

၁၈၉၀၀.၀၀

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၇၅၀.၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၃၅၀

၃၆၀၀

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၁၁၅၀.၀၀

၄၀၀

၃၀၀

-

၁၃၅၀

၃၂၀၀

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၂၀၀.၀၀

၄၀၀

၃၀၀

-

၁၃၀၀

၃၂၀၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁၂၀၀.၀၀

၄၀၀

၃၀၀

-

၁၃၀၀

၃၂၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၈၀၀.၀၀

၄၀၀

၃၀၀

-

-

၃၅၀၀

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၈၁၀၀.၀၀

၁၈၀၀

၁၅၀၀

-

၅၃၀၀

၁၆၇၀၀

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၅၀၀.၀၀

၇၀၀

၅၀

-

၄၅၀

၂၇၀၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၂၀၀.၀၀

၅၀

၂၀၀

-

၁၅၀

၁၆၀၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၉၀၀.၀၀

၂၅၀

၂၀၀

-

၁၅၀

၁၅၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၆၀၀.၀၀

၁၃၀

၂၀၀

-

၇၀

၁၀၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၀၀.၀၀

၁၃၀

၂၀၀

-

၇၀

၁၀၀၀

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၄၈၀၀.၀၀

၁၂၆၀

၈၅၀

-

၈၉၀

၇၈၀၀.၀၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၀၀.၀၀

၁၃၀

၂၀၀

၇၀

၁၀၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၆၀၀.၀၀

၁၃၀

၂၀၀

-

၇၀

၁၀၀၀

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ်၆လ

၂၀၀.၀၀

၂၃၀

၄၃၀

-

၇၀

၉၃၀

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၅၀၀.၀၀

၂၀၀

၂၀၀

-

၁၀၀

၁၀၀၀

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏

တတိယနှစ်ထိ

၁၉၀၀.၀၀

၆၉၀

၁၀၃၀

-

၃၁၀

၃၉၃၀.၀၀

စုစုပေါင်း

၃၈၁၁၀.၀၀

၁၀၂၀၀

၈၇၈၀

၁၀၃.၇၅

၁၅၉၇၀

၇၃၁၆၃.၇၅

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သု တေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၁၁၆၅၅.၀၀

-

-

-

-

၁၁၆၅၅.၀၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၈၁၀၀.၀၀

၂၁၅၀

၁၇၀၀

၄၀

၁၉၅၀

၁၃၉၄၀.၀၀

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၆၇၀၀.၀၀

၃၇၅၀

၁၅၀၀

၄၀

၁၄၁၀

၁၃၄၀၀.၀၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၇၃၅၀.၀၀

၅၂၅၀

၁၅၀၀

၅၀

၁၅၀၀

၁၅၆၅၀.၀၀

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၃၃၈၀၅.၀၀

၁၁၁၅၀

၄၇၀၀

၁၃၀

၄၈၆၀

၅၄၆၄၅.၀၀

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၈၈၇၅.၀၀

၃၂၀၀

၁၄၂၅

၁၀

၁၁၀၀

၁၄၆၁၀.၀၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၅၂၀၀.၀၀

၄၉၀၀

၄၀၀

-

၁၅၀၀

၁၂၀၀၀.၀၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၄၁၇၀.၀၀

၅၃၀၀

၄၀၀

-

၁၀၀၀

၁၀၈၇၀.၀၀

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၂၄၆၅.၀၀

၇၃၂၅

၄၀၀

-

၁၃၁၀

၁၁၅၀၀.၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၅၇၉၇.၀၀

၂၉၅၀

၈၈၃

၁၀

၁၃၆၀

၁၁၀၀၀.၀၀

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၂၆၅၀၇.၀၀

၂၃၆၇၅

၃၅၀၈

၂၀

၆၂၇၀

၅၉၉၈၀.၀၀

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၆၀၆၀.၀၀

၃၃၀၀

၈၀၀

-

၈၉၀

၁၁၀၅၀.၀၀

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၄၈၈၅.၀၀

၄၁၅၀

၈၀၀

-

၈၉၀

၁၀၇၂၅.၀၀

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၆၆၀၀.၀၀

၄၂၅၀

၈၀၀

-

၁၅၀၀

၁၃၁၅၀.၀၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၆၆၀၀.၀၀

၄၅၀၀

၈၀၀

-

၁၅၀၀

၁၃၄၀၀.၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၃၈၅၀.၀၀

၄၄၀၇

၈၀၀

-

-

၉၀၅၇.၀၀

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၂၇၉၉၅.၀၀

၂၀၆၀၇

၄၀၀၀

-

၄၇၈၀

၅၇၃၈၂.၀၀

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၆၀၀.၀၀

၂၄၀၀

၇၀၀

-

၈၀၀

၆၅၀၀.၀၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၀၀.၀၀

၁၂၅၀

၅၅၀

-

၄၀၀

၄၁၀၀.၀၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၆၀၀.၀၀

၇၂၅

၇၇၅

-

၄၀၀

၃၅၀၀.၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၅၀၀.၀၀

၃၂၀

၅၀၀

-

၁၈၀

၂၅၀၀.၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၅၀၀.၀၀

၅၂၀

၃၀၀

-

၁၈၀

၂၅၀၀.၀၀

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၉၁၀၀.၀၀

၅၂၁၅

၂၈၂၅

-

၁၉၆၀

၁၉၁၀၀.၀၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၅၀၀.၀၀

၅၂၀

၃၀၀

-

၁၈၀

၂၅၀၀.၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၈၃၈.၄၇

၃၂၀

၅၀၀

-

၁၈၀

၁၈၃၈.၄၇

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ်၆-လ

၅၅၀.၀၀

၃၇၀

၄၅၀

-

၁၈၀

၁၅၅၀.၀၀

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၅၀၀.၀၀

၆၀၀

၅၀၀

-

၂၀၀

၁၈၀၀.၀၀

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏ဒုနှစ်ထိ

၃၃၈၈.၄၇

၁၈၁၀

၁၇၅၀

-

၇၄၀

၇၆၈၈.၄၇

စုစုပေါင်း

၁၀၀၇၉၅.၄၇

၆၂၄၅၇

၁၆၇၈၃

၁၅၀

၁၈၆၁၀

၁၉၈၇၉၅.၄၇

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သု တေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၄၃၂၀.၀၀

-

-

-

-

၄၃၂၀.၀၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၅၀၄၀.၀၀

၄၄၇၀

၆၀၀

၅၂

၁၉၀၀

၁၂၀၆၂.၀၀

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၃၅၈၇.၀၀

၆၆၀၀

၇၀၀

၅၀

၁၇၇၅

၁၂၇၁၂.၀၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၃၅၁၀.၀၀

၆၆၀၀

၈၃၀

၅၀

၁၆၈၅

၁၂၆၇၅.၀၀

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၁၆၄၅၇.၀၀

၁၇၆၇၀

၂၁၃၀

၁၅၂

၅၃၆၀

၄၁၇၆၉.၀၀

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၂၄၉၀.၀၀

၂၇၇၀

၁၂၇၀

-

၆၇၀

၇၂၀၀.၀၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၂၄၀၀.၀၀

၅၂၅၀

၃၅၀

-

၂၀၀

၈၂၀၀.၀၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၂၆၂၄.၂၁

၃၇၂၀

၁၀၀

-

၄၈၅

၆၉၂၉.၂၁

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၁၁၇၅.၀၀

၃၁၄၀

၁၀၀

-

၁၀၀

၄၅၁၅.၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၂၉၅၁.၁၀

၂၈၆၅

၁၀၀

-

၃၀၀

၆၂၁၆.၁၀

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၁၁၆၄၀.၃၁

၁၇၇၄၅

၁၉၂၀

-

၁၇၅၅

၃၃၀၆၀.၃၁

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၂၇၈၂.၁၇

၂၂၇၅

၃၀၀

-

၅၃၀

၅၈၈၇.၁၇

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၂၄၃၆.၀၄

၈၅၀

၃၁၅

-

၅၃၀

၄၁၃၁.၀၄

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၃၅၀.၀၀

၈၅၀

၃၅၀

-

၆၅၀

၄၂၀၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၃၅၀.၀၀

၁၅၇၅

၃၅၀

-

၆၅၀

၄၉၂၅

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၃၀၁၅.၆၅

၁၇၅၅

၃၅၀

-

-

၅၁၂၀.၆၅

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၁၂၉၃၃.၈၆

၇၃၀၅

၁၆၆၅

-

၂၃၆၀

၂၄၂၆၃.၈၆

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၅၀၀.၀၀

၅၀၀

၂၅၀

-

၅၅၀

၂၈၀၀.၀၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၀၀၀.၀၀

၃၀၀

၁၅၀

-

၂၅၀

၁၇၀၀.၀၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၁၅၀.၀၀

၂၂၅

၃၂၅

-

၃၀၀

၂၀၀၀.၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၉၇၅.၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၁၅၇၅.၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄၉၃.၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၂၀၉၃.၀၀

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၆၁၁၈.၀၀

၁၄၂၅

၁၃၂၅

-

၁၃၀၀

၁၀၁၆၈.၀၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၈၀၀.၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၁၄၀၀.၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄၅၀.၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၁၀၅၀.၀၀

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ်၆-လ

၁၁၅၀.၀၀

၅၀

၁၂၀

-

၁၀၀

၁၄၂၀.၀၀

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၆၀၀.၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၁၂၀၀.၀၀

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏ဒုနှစ်ထိ

၃၀၀၀.၀၀

၆၅၀

၁၀၂၀

-

၄၀၀

၅၀၇၀.၀၀

စုစုပေါင်း

၅၀၁၄၉.၁၇

၄၄၇၉၅

၈၀၆၀

၁၅၂

၁၁၁၇၅

၁၁၄၃၃၁.၁၇