၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသ ကြီး

ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း(ရ )

ရေကန်ငယ်   

  တူးဖော်ခြင်း

(ကန်)

ကျောက်စီနုန်း ထိန်းတမံ ငယ်ပြုလုပ် ခြင်း

(ခု)

မြေအောက်ရေ

(အဝီစိတွင်း)

တူးဖော်ခြင်း

(တွင်း)

မိုးရေစုကန်

တည်ဆောက် ခြင်း

(ကန်)

ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ့

မိုးရေခံကွန်   ကရစ်ကန်

ပြုလုပ်ခြင်း

(ခု)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

စစ်ကိုင်း

၃၅

၃၅

၄၀၀

၄၀၀

မကွေး

၅၂

၅၂

-

၄၀၀

၄၀၀

မန္တလေး

၃၅

၃၅

၅၀၀

၅၀၀

စိမ်း/စိုချုပ်

၂၁

၂၁

၁၂၂

၁၂၂

၁၂

၁၂

၁၃၀၀

၁၃၀၀

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

၁၀၀.၀၀%

၁၀၀.၀၀%

၆၆.၆၇%

၁၀၀.၀၀%

၁၀၀.၀၀%