၁၉၉၇-၁၉၉၈မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တည်ထောင်ခဲ့သော တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် စိုက်ခင်းအမျိုးအစားများစာရင်း(ဧက)

စဉ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား

တိုင်းဒေသကြီး

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

ကျေးရွာသုံး

၃၈၁၁၀.၀၀

၁၀၀၇၉၅.၄၇

၅၀၁၄၉.၁၇

၁၈၉၀၅၄.၆၄

ရေဝေရေလဲ

၁၀၂၀၀.၀၀

၆၂၄၅၇.၀၀

၄၄၇၉၅.၀၀

၁၁၇၄၅၂.၀၀

တောင်တန်း

၈၇၈၀.၀၀

၁၆၇၈၃.၀၀

၈၀၆၀.၀၀

၃၃၆၂၃.၀၀

သုတေသန

၁၀၃.၇၅

၁၅၀.၀၀

၁၅၂.၀၀

၄၀၅.၇၅

အခြား

၁၅၉၇၀.၀၀

၁၈၆၁၀.၀၀

၁၁၁၇၅.၀၀

၄၅၇၅၅.၀၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၇၃၁၆၃.၇၅

၁၉၈၇၉၅.၄၇

၁၁၄၃၃၁.၁၇

၃၈၆၂၉၀.၃၉